wystaw dług
Szukaj oferty Zaawansowane

Polityka ochrony prywatności serwisu

Informacja o plikach cookies

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku wchodzi do porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), zwane dalej „RODO”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest dlugi.info spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-289) przy ulicy Promienistej 62, NIP: 7811830762, KRS: 0000325478, adres elektroniczny: bok@dlugi.info.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@dlugi.info .

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez dlugi.info S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) i f) RODO tj.:

 • w oparciu o udzieloną zgodę;
 • z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie;
 • z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych;
 • z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora takie jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
 • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez dlugi.info S.A.;
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez dlugi.info S.A. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • dochodzenia roszczeń;
 • archiwizacji;
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na dlugi.info S.A.

5. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są wszyscy użytkownicy korzystający z portalu.

6. dlugi.info S.A. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez dlugi.info S.A. działaniami realizowanymi w imieniu spółek;
 • podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 • firmom pocztowym, które będą dostarczać przesyłki;
 • kancelariom prawnym, którym dlugi.info S.A. zleciły np. prowadzenie postępowania;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. dlugi.info S.A. co do zasady nie przekazuje Państwa danych osobowych państwom trzecim. Przekazanie Państwa danych osobowych państwom trzecim (w tym z poza obszaru EOG) może jednak nastąpić w szczególności, gdy:

 • dlugi.info S.A. utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;
 • podmioty realizujące usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień wygenerowanych w pdf znajdują się w państwie trzecim.

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (w rozumieniu RODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować dlugi.info S.A. do przetwarzania danych przez ściśle określny czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres, przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora danych osobowych;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

11. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.