wystaw dług
Szukaj oferty Zaawansowane

Co zrobić gdy dłużnik umiera?

wrzesień 2022

 


 

Czy wiesz, że śmierć dłużnika nie jest jednoznaczna z brakiem istnienia długu?
Przeczytaj co możesz zrobić żeby odzyskać swoje pieniądze, gdy dłużnik umiera.
 

W sytuacji gdy dłużnik umiera, na samym wstępie należy podkreślić, że nie jest to równoznaczne z zablokowaniem możliwości dochodzenia należności przez wierzyciela. Obowiązki związane z uregulowaniem zobowiązań dłużnika przechodzą na jego spadkobierców, z którymi wierzyciel chcący odzyskać swoje pieniądze jest zobowiązany się skontaktować.

Spadkobierca ma do 6 miesięcy na podjęcie decyzji. Należy przy tym pamiętać, że przyjmuje zarówno prawa jak i obowiązki spadkobierców. Wyjątkiem są długi związane bezpośrednio z osobą dłużnika (renta, alimenty).

Przyjęcie spadku możemy rozróżnić na spadek przyjęty wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadamy za długi, które należały do spadkodawcy również za wartość aktywów wchodzących w jego majątek. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo osób dziedziczących spadek w momencie, gdyby po przyjęciu spadku okazało się, że zobowiązania finansowe, które należały do zmarłego dłużnika były większe niż pozostawione ruchomości i nieruchomości.

Niezbędne w takiej sytuacji jest sporządzenie spisu inwentarza, który jest zbiorem wszystkich aktywów i pasywów będących częścią spadku, tak samo jak np. zapisy windykacyjne.
W przypadku kilku spadkobierców, każdy z nich jest odpowiedzialny za długi spadkodawcy. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo zażądać spłaty całości bądź części długu od każdego ze spadkobierców.

Szczegółowy zapis prawny znajdziesz tutaj:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/art-819

Co zrobić gdy dłużnik umiera, a wierzyciel nie ma informacji o spadkobiercach?

Wierzyciel może wystąpić o informacje na temat osób, które dziedziczą spadek w:

- Wydziale Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA
- Urzędzie Miasta bądź Urzędzie Gminy zgodnie z miejscem zamieszkania spadkodawcy

Jeżeli wierzyciel posiada prawomocnie udokumentowane nabycie, może pozwać do sądu spadkobiercę, jednak przed złożeniem pozwu powinien wezwać spadkobierców do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Do wniosku, obowiązkowo załączyć trzeba ustanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia majątku.

Spadkobiercy mają prawo zgłosić się też do sądu dobrowolnie. Jednak jeśli tego nie zrobią, wykonaniem tej czynności obarczony jest wierzyciel. Bieg postępowania jest wówczas wstrzymany do momentu wskazania spadkobierców. Postępowanie sądowe będzie wznowione również, gdy zostanie ustanowiony kurator spadku.

Dysponując wyrokiem sądowym przeciwko zmarłemu dłużnikowi, następnym krokiem będzie uzyskanie klauzuli wykonalności względem spadkobiercy.
 

Jak samodzielnie odzyskać dług zmarłej osoby?

Gdy posiadamy stosowne dokumenty poświadczające należności ze strony spadkobierców względem wierzyciela, mamy możliwość wystawienia długu na sprzedaż w Internecie. Najbardziej opłacalnym sposobem zmotywowania spadkobiercy do uregulowania należności jest internetowa giełda wierzytelności.

Pamiętać należy, że sytuacja, w której nasz dłużnik umiera nie jest jednoznaczna z brakiem możliwości odzyskania długu. W przypadku ustanowienia spadkobiercy, dług automatycznie jest przekierowany na nowego nabywcę.

Prawo jednoznacznie ustanawia procedury oraz reguły ustalające kryteria odzyskania wierzytelności.

Dług jest w takim przypadku takim samym długiem jak wcześniej i możemy go wystawić na internetowej giełdzie wierzytelności.

Zobacz jak to działa.

https://www.dlugi.info/baza-wiedzy/jak-to-dziala